|
 
Kildevand.dk

MENUForside > Typer af vand på flaske

Typer af vand på flaske

Der findes 3 typer af vand på flaske:

 • Naturligt mineralvand
 • Kildevand
 • Emballeret drikkevand

Naturligt mineralvand og kildevand

Naturligt mineralvand og kildevand er beskyttede betegnelser, der er forbeholdt vand, der udvindes fra en nærmere afgrænset kilde, og som opfylder særlige regler, der vedrører:

 • Indholdet af naturligt forekomne udviklingsdygtige mikroorganismer (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier
 • Der må kun foretage de behandlinger, der fremgår af bekendtgørelsen
 • Navnet på kilden, og stedet, hvor kilden udnyttes skal fremgå af mærkningen
 • Varebetegnelsen er "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand"
 • Naturligt mineralvand hhv. kildevand fra samme kilde på kun markedsføres under én salgsbetegnelse.

Naturligt mineralvand adskiller sig fra kildevand ved, at

 • Vandet skal godkendes af myndigheden inden markedsføring kan finde sted.
 • De geologiske og hydrologiske forhold omkring kilden skal være beskrevet
 • Kilden skal være beskyttet mod enhver form for forurening. Der er derfor ingen grænseværdier for indhold af kemiske forureninger, idet disse ikke må forekomme. Kildevand skal overholde bestemmelserne om grænseværdier i bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
 • Vandet naturlige karakteristika, (indhold af mineraler, temperatur, pH) skal være kontant over tid
 • Indholdet af de karakteristiske mineraler skal fremgå af mærkningen
 • Uønskede, men naturligt forekomne, mineralske bestanddele (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier
 • Naturligt mineralvand fra et tredjeland skal godkendes af myndighederne i et EU-land, inden det kan markedsføres

Emballeret drikkevand

 • Drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne om naturligt mineralvand eller kildevand, og som emballeres, må ikke i mærkningen indeholde angivelser, så vandet kan forveksles med  "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand".

 

Kilde: Fødevarestyrelsen
Du er her: Typer af vand på flaske - information om kildevand